Privacy policy

Laatst bijgewerkt: april 2020Informatie over gegevensbescherming voor websitegebruikers

Als bezoeker van onze websites zal Fresenius Kabi nv/sa ("wij") bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen en gebruiken.

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de verwerking van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website.

Hou er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens ook in andere contexten kunnen verwerken, bijvoorbeeld wanneer u een zakenpartner bent voor producten of diensten of wanneer u in uw hoedanigheid als gezondheidszorgbeoefenaar met ons communiceert. Consulteer hiervoor de specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in dergelijke situaties.

Wij informeren u ook dat onze websites links bevatten naar externe sites die niet onder deze gegevensbeschermingsverklaring vallen. Ook bieden sommige van de lokale websites van onze Fresenius Kabi filialen verklaringen over gegevensbescherming die kunnen afwijken van deze verklaring over gegevensbescherming. Uw bezoek aan dergelijke websites is onderworpen aan de desbetreffende verklaring inzake gegevensbescherming van deze website.

Waarom wij uw gegevens verzamelen en gebruiken

Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw vraag of uw verzoek te valideren, te behandelen en te beantwoorden
 • Om te voldoen aan onze compliance vereisten in het kader van farmacovigilantie en de geneesmiddelenwetgeving
 • Om de website te laten functioneren op het apparaat waarop u het gebruikt
 • Om u de best mogelijke service te bieden en uw gebruikerservaring te verbeteren
 • Om onze website te optimaliseren
 • Als u een bestelling plaats
 • Als u deelneemt aan een wetenschappelijke manifestatie

Welke gegevens we verzamelen en hoe we dat doen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in de volgende situaties:

Wanneer u onze website bezoekt

Wij verzamelen gegevens van uw bezoek aan onze site. Dit doen we om de website optimaal te tonen met al zijn functies of om uw voorkeuren op te slaan voor uw huidige of toekomstige browse-sessies.

Wij verzamelen de volgende internetprotocolgegevens tijdens uw bezoek aan onze websites:

 • de naam van uw serviceprovider inclusief IP-adres
 • de website die u naar onze site heeft geleid
 • de bezochte pagina's op onze website
 • uw type webbrowser en
 • de datum en de duur van uw bezoek.

Uw IP-adres wordt op een gepseudonimiseerde manier gebruikt door de laatste drie cijfers te verwijderen. Op die manier zijn we niet meer in staat om u als individu direct te identificeren.

Informatie die we verzamelen door gebruik te maken van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser lokaal op uw computer worden opgeslagen. Lees hier meer over onze Cookie policy.

Activering van social media cookies, plug-ins en activity feeds

Als u plug-ins of activity feeds van social media-aanbieders (zoals Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram of WhatsApp) activeert, maakt uw webbrowser verbinding met de servers van de betreffende aanbieders en stuurt uw specifieke gebruikersgegevens naar deze providers.

Als u momenteel bent ingelogd op een sociaal netwerk van één van de bovengenoemde providers, kan uw activiteit bovendien tegelijkertijd worden gekoppeld aan uw gebruikersaccount bij deze providers.

Plug-ins voor delen via "Shariff"

Om uw privacy te waarborgen, gebruiken we een tool genaamd "Shariff". Shariff stelt u in staat om te beslissen of en wanneer u de share-plug-ins op onze website activeert en daarmee een overdracht van gebruikersspecifieke gegevens aan de provider zal initiëren. Alleen als u specifiek een plug-in via Shariff activeert, maakt uw browser verbinding met de servers van de betreffende aanbieder en worden de gebruikersspecifieke gegevens (zoals hieronder nader aangeduid) naar die aanbieder gestuurd. U activeert een plug-in via Shariff door te klikken op één van de betreffende share-knoppen.

Activering van activity feeds

Wanneer u de activity feeds activeert door op het inactieve mask op onze website te klikken, maakt uw browser verbinding met de servers van elke aanbieder en worden de gebruikersspecifieke gegevens (zoals hieronder verder vermeld) naar elke aanbieder gestuurd. Houd er rekening mee dat een cookie automatisch wordt ingesteld als u op het mask klikt en wordt opgeslagen voor de duur van uw browsersessie. Gedurende deze tijd wordt het masker niet meer getoond.

Fresenius Kabi heeft geen invloed op de omvang of het soort gegevens dat zal worden ingediend door het activeren van de plug-ins of activity feed. Bovendien kunnen verdere gegevensverwerkingsverrichtingen in gang worden gezet, waarop wij geen invloed hebben. Om meer te weten te komen over de omvang van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens, het doel waarvoor uw gegevens kunnen worden gebruikt en uw respectieve rechten en configuratiemogelijkheden om uw privacy te beschermen (met inbegrip van uw recht om uw toestemming in te trekken), verwijzen wij u naar het gegevensbeschermingsbeleid van het desbetreffende sociale netwerk.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/

Als onderdeel van de activity feed kunnen we video's van YouTube opnemen op onze website. YouTube gebruikt cookies om gebruikersspecifieke gegevens op de website te verzamelen, onder andere voor het opnemen van videostatistieken, het voorkomen van fraude en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid. Door het starten van een video kunnen tegelijkertijd verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd, waarop wij geen invloed hebben. Voor meer informatie over privacy op YouTube zie het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy

Informatie die u ons verstrekt

Wij verzamelen en verwerken de gegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van online formulieren of wanneer u contact met ons opneemt via andere communicatiemiddelen zoals e-mail, telefoon of post. Dergelijke gegevens omvatten:

 • Voor- en achternaam
 • Contact- en adresgegevens (inclusief adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer)
 • Land van verblijf
 • Bedrijf
 • Aard van de aanvraag en eventuele nadere informatie voor het beantwoorden van uw aanvraag

Als u een bestelling plaatst via onze website zal IDPhar BVBA volgende gegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Apotheek van uw keuze (voor gewenste levering)
 • Keuze bestelling
 • Eventuele aanvullende informatie in verband met uw bestelling

Als u zich inschrijft voor een wetenschappelijke manifestatie, zullen wij volgende gegevens verwerken:

 • Achternaam, voornaam
 • E-mailadres
 • Beroep
 • Postcode verbonden aan de plaats van tewerkstelling
 • Rijksregisternummer of riziv-nummer

Wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op één of meer van de volgende rechtsgrondslagen:

 • U heeft ons uw toestemming gegeven voor de voorgenomen verwerking of internationale overdracht van uw persoonsgegevens, (Art. 6.1 a en Art. 49.1 a GDPR). Dit is het geval voor cookies en wanneer u de sociale plug-ins activeert of wanneer u gegevens aan ons verstrekt met betrekking tot een verzoek aan een Fresenius Kabi-entiteit buiten Europa.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is voor ons noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (art. 6.1 c GDPR).
 • De verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen worden overschaduwd door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen (artikel 6.1 f GDPR). Deze legitieme belangen zijn:
  - de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen
  - informatie te verstrekken over onze producten en service via een werkende en geoptimaliseerde website.

Wij delen uw gegevens

We werken samen met andere organisaties om onze doelen te bereiken. Daarom kunnen wij uw persoonsgegevens in delen of als geheel naar andere organisaties sturen.

Dergelijke ontvangers zijn:

 • Andere bedrijven van de Fresenius Groep indien een dergelijke overdracht van persoonsgegevens nodig is voor het specifieke doel (zie het overzicht van de locaties waar de entiteiten van de Fresenius Kabi Groep actief zijn)
 • Dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld hosting of onderhoudsdiensten) en onze instructies voor deze verwerking moeten opvolgen; deze dienstverleners mogen uw persoonsgegevens niet voor andere dan onze doeleinden gebruiken.
 • Autoriteiten, rechtbanken, partijen in een rechtszaak voor het geval dat we verplicht zijn om te voldoen aan toepasselijke wetten, regels, juridische processen of afdwingbare verzoeken van de overheid.
 • Professionele adviseurs of accountants, zoals belastingadviseurs, financiële controleurs, advocaten, verzekeraars, banken en andere externe professionele adviseurs in de landen waar wij actief zijn
 • Bij het invullen van het online bestelformulier verwerkt IDPhar BVBA uw gegevens. IDPhar BVBA is verantwoordelijk voor de levering van uw bestelling in de gekozen apotheek, waardoor de verwerking noodzakelijk is. U geeft onderaan het bestelformulier steeds expliciete toestemming, waardoor u akkoord gaat met het privacybeleid van Fresenius Kabi en de verwerking van uw gegevens door Fresenius Kabi en IDPhar BVBA.

Internationale gegevensoverdracht

Er is geen specifieke doorgifte van uw gegevens naar derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte) voorzien, met uitzondering van uw vragen. Om uw aanvraag te kunnen behandelen, zullen wij uw aanvraag, met inbegrip van uw persoonsgegevens zoals door u verstrekt, doorsturen naar uw lokale contactpersoon in dat land. Indien deze lokale contactpersoon zich in een derde land bevindt, zullen wij de gegevens op basis van uw toestemming doorgeven.

Wij kunnen gegevens doorsturen naar de volgende landen waarin Fresenius-ondernemingen zijn gevestigd en waarvoor de Europese Commissie een gepast niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld dat overeenkomt met het niveau van gegevensbescherming binnen de Europese Unie: Argentinië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Uruguay.
Met betrekking tot dergelijke internationale doorgifte van gegevens naar derde landen, waarvoor de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat er een gepast niveau van gegevensbescherming bestaat, hebben we gezorgd voor voldoende waarborgen om uw persoonsgegevens te beveiligen tot hetzelfde niveau als binnen de Europese Unie.
Deze waarborgen zijn:
• Voor de uitwisseling van gegevens binnen onze organisatie: Binding Corporate Rules voor Controllers.
• Voor de uitwisseling van gegevens met onze dienstverleners en andere internationale organisaties: Standaard Contractuele Clausules die zijn uitgegeven door de Europese Commissie.

De Standaard Contractuele Clausules en onze Binding Corporate Rules zijn online beschikbaar, of op aanvraag.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw contactgegevens worden tot zes maanden na afloop van het verzoek bewaard, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens voor een langere periode te bewaren.

In geval van een bestelling bewaart IDPhar BVBA uw gegevens tot één jaar na de houdbaarheidsdatum van de producten.

Voor deelname aan een wetenschappelijke manifestatie zal Fresenius Kabi uw gegevens 10 jaar ter beschikking houden van de bevoegde autoriteiten. De publicatie op het platform van betransparent.be zal gedurende 3 jaar toegankelijk zijn.

Informatie die via cookies wordt verzameld, wordt opgeslagen zolang de cookie geldig is, zoals hierboven uitgelegd.

Verzoeken, vragen en klachten

Afhankelijk van de situatie heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft recht op:

 • Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens
 • Verzoek om rectificatie van uw persoonsgegevens
 • Verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Gegevensoverdraagbaarheid
 • Bezwaar maken

U kunt deze rechten online uitoefenen via het data privacy contactformulier.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming of de toezichthoudende autoriteit.

Data Protection Officer:

Fresenius Kabi AG
Data Protection Officer
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Germany
E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com

Gegevensbeschermingsautoriteit:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Bijkomende informatie over specifieke situaties

Vereisten voor het verstrekken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn nodig om de website voor u toegankelijk te maken en om uw aanvraag te kunnen opvolgen.

Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, zal de website niet naar behoren werken en kunnen wij uw verzoek mogelijk niet beantwoorden of niet goed verwerken.

Wijzigingen gegevensbeschermingsverklaring

Aangezien het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in de loop van de tijd kan veranderen, kunnen wij deze gegevensbeschermingsverklaring ook wijzigen om onze gegevensverwerking steeds correct weer te geven. We raden u aan deze verklaring van tijd tot tijd te bekijken.

Controller en Contact

De controller en verantwoordelijke entiteit voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Fresenius Kabi NV/SA
Brandekensweg 9
2627 Schelle
België
Contact

Toegevoegd aan je winkelmandje

Cote à l'os

Prijs: € 12,00
Aantal: 1